PLAYLIST ON OMODAKA: JAPAN NITE US Tour '09

世界の音楽を紹介する番組”PLAYLIST”

中東はカタールにある衛星放送局アルジャジーラの
世界の音楽を紹介する番組「
PLAYLIST」で
寺田創一 & 金沢明子”OMODAKA”が5月11日に放送されました。

PLAYLIST ON OMODAKA : short edit version
- The PLAYLIST programme is © Al Jazeera International

YouTube - PLAYLIST ON OMODAKA : full story version